Associació de Veterans Boines Verdes de Catalunya

 

Estatuts de l'Associació de Veterans Boinas Verdes de Catalunya

 

CAPÍTOL  I. De la denominació, les fins i el domicili.

  Article 1º.

Amb la denominació d'Associació de Veterans Boinas Verdes de Catalunya, des d'ara Associació VBV de Catalunya, es constituïx l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb els seus estatuts, amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions, DOGC 2423, i amb els reglaments i normes de règim intern que s'estableixin.

 

Article 2º.

    Els fins de l'associació són:

 1. Agrupar a tots els quals van servir en una unitat d'operacions especials (des d'ara OE) del 'Exèrcit espanyol, i que es van distingir per dur la «boina verda» com peça inconfusible de la seva especial formació militar.

 2. Perpetuar l'esperit de companyonia i amistat entre tots els seus membres, a través de la realització d'activitats en el temps lliure que cobreixin l'oci dels socis conformement a les seves aficions i a l'interès pel foment de la convivència.

 3. Promoure i donar suport les iniciatives encaminades a completar la formació integral dels veterans boines verdes com persones integrades en la nostra societat, ajudant especialment a qui tenen dificultat en la seva integració laboral.

 4. Projectar la nostra acció com prestadors de serveis a la societat en general; renovant així, amb la nostra actitud diària, el jurament de fidelitat a la Pàtria que en el seu moment vam fer davant la Bandera.

 5. Estimular la relació d'amistat entre la ciutadania en general amb el seu Exèrcit, principalment amb les unitats OE.

 6. Captar els recursos necessaris amb vista a aconseguir els mitjans idonis per a un millor compliment de les fins anteriors.

 7. Queda exclòs tot ànim de lucre, a més de qualsevol vinculació amb ideologies polítiques, econòmiques, de confessions religioses i governamentals.

 

Article 3º.

Sobre el domicili social:

 1. El domicili de l'associació s'establix en la ciutat de Barcelona, i radica en: Aquarterament del Bruc. Avinguda de l'Exercit, s/n.

 2. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé l'àmbit d'agrupació dels socis correspon a la comunitat autònoma de Catalunya.

 3. L'associació podrà obrir altres centres dintre del seu àmbit territorial, així com designar delegats territorials en les poblacions o comarques on pugui existir un petit grup de veterans, que s'organitzaran com agrupacions o nuclis VBV locals

 

 Article 4º.

L'associació adopta els següents emblemes:

 1. Com emblema honorífic el propi de les unitats d'Operacions Especials de l'Exèrcit de Terra espanyol, format per un matxet platejat i la corona de fulles de roure daurades. Aquest emblema serà utilitzat amb el major respecte, d'acord amb els mèrits contrets per tots els quals han fet possible el prestigi d'aquestes unitats.

 2. Com emblema corporatiu -de totes les associacions VBV federades- s'adopta el format per una boina verda croat en diagonal per un matxet i verticalment per la inscripció ASSOCIACIÓ; sobre el marge dret les sigles VBV en horitzontal en colors vermell les «Vs» i gualda la «B».

 3. Com lema: Encara Podem Més

 4. Com ensenya: un rectangle verd amb l'emblema honorífic al costat del lema en l'inrevés, i amb l'emblema corporatiu en l'anvers.

 

  CAPÍTOL II. Dels membres de l'associació, els seus drets i obligacions

 

Article 5º.

Poden formar part de l'associació totes les persones de més de 18 anys que acceptin els compromisos descrits en aquests estatuts. Els interessats han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que se celebri i la comunicarà a l'Assemblea General més immediata.

 

  Article 6º.

 Els membres de l'associació es classificaran de la següent manera:

 1. Socis numeraris o de ple dret, quan s'ajustin a l'article  2.1 dels presents estatuts.

 2. Socis simpatitzants, quan no es doni l'apartat anterior però si comparteixin l'esperit emanat d'aquest mateix article 2º, i que estigui avalat per dos socis numeraris. Els socis simpatitzants no podran superar el 25% de la massa social.

 3. Socis honoraris, quan a més de compartir aquest esperit prestin serveis rellevants a l'associació, o siguin familiars de primer grau de socis morts.

 4. Subscriptors, qui no vulguin estar subjectes a les obligacions estatutàries però si vulguin estar informats periòdicament de les activitats de l'associació.

 5. Socis junior, els menors de 18 anys i majors de 10, fills de socis o no, que voluntàriament ho sol·licitin.

 

  Article 7º.

Són drets dels membres de l'associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

 2. Triar o ser triats per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius.

 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

 5. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

 7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

 9. Utilitzar els serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Posseir un exemplar dels estatuts.

 12. Consultar els llibres de l'associació.

 13. Ostentar la uniformitat i emblemes que s'estableixin, així com els distintius de dirigencia, especialitat i recompenses que correspongui.

 

Article 7ºbis.

Limitació de drets als socis que no s'ajusten a l'article 6.1.

  1. Els socis honoraris podran participar en les assemblees amb veu però sense vot i no podran acollir-se al punt 6.

  2. Els socis simpatitzants no podran acollir-se al punt 2, excepte per accedir al 25% dels llocs de vocalies.

 3. Els subscriptors només podran acollir-se al punt 8.

 4. Els socis júnior podran participar en les assemblees amb veu però sense vot i no tindran representació en els òrgans directius ni econòmics.

 

  Article 8º.

Són deures dels membres numeraris i simpatitzants de l'associació:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per a aconseguir-les.

 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de les quotes, vesses i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

 3. Complir amb les altres obligacions, que resultin de les disposicions estatutàries.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

 

  Article 9º.

Són causes per a ser donat de baixa de l'associació:

 

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

 2. No satisfer les quotes fixades 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

 CAPÍTOL III. L'Assemblea General

 

  Article 10º.

Base fonamental de l'Assemblea General:

 

 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres formen part d'ella per dret propi irrenunciable.

 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent els absents, els quals discrepen d'ells i els presents que s'han abstingut de votar.

 

  Article 11º.

L'Assemblea General té les següents facultats:

 

 a) Modificar els estatuts.

 b) Triar i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar la seva activitat.

 c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, així com adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

 d) Acordar la dissolució de l'associació.

  i) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se d'elles.

 f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

 g) Aprovar el reglament de règim interior.

 h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci, així com les altes i les baixes d'associats per una raó distinta a la de la separació definitiva.

 j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que s'establix en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

 

Article 12º.

Periodicitat de les convocatòries.

 

 1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, durant el primer trimestre.

 2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ha de fer-lo quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'Assemblea ha de realitzar-se dintre del termini de trenta dies a partir de la formulació de la sol·licitud.

 

Article 13º.

Procediment de les convocatòries.

 

 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

 2. La convocatòria ha de comunicar-se quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant escrit dirigit al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació.

 3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no està, han de substituir-li, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Ha d'actuar com secretari qui ocupi el mateix càrrec en la Junta Directiva.

 4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. A l'inici de cada reunió de l'Assemblea General es llegix l'acta de la sessió anterior amb la finalitat de que s'aprovi o es rectifiqui. Cinc dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació han d'estar a la disposició dels socis en el local social.

 

Article 14º.

Constitució de l'Assemblea:

 

 1. L'Assemblea General es constituïx vàlidament sigui el que sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 2. Un mínim no inferior al 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'Assemblea, sempre que ho facin dintre del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l'Assemblea, la qual decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

 

  Article 15º.

Representativitat de l'Assemblea:

 

 1. En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de l'associació.

 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

 3. Per a adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, fa falta un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

 

  CAPÍTULO IV. La Junta Directiva.

 

  Article 16º.

Les seves funcions i elecció:

 

 1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, la qual està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer, i els vocals. En total no han de superar les 12 persones. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones distintes.

 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l'Assemblea General de la següent manera:

 a) Sobre el total de candidats presentats es tria per majoria simple de vots al president i al vicepresident en votacions distintes per a cada lloc.

 b) Els membres de la nova Junta Directiva triaran al secretari i al tresorer. Aquestes funcions, si entre els vocals no hagués acord per a acceptar el càrrec, podrien recaure en persones de l'associació, no electes, que, per la seva capacitació professional o disponibilitat de temps lliure, poguessin realitzar aquestes funcions amb major eficàcia; en aquest cas aquests càrrecs no exercirien el dret al vot en la Junta Directiva.

 c) La resta seran els vocals. d) Si l'associació estigués subdividida en agrupacions o nuclis locals, aquestes presentarien al candidat o candidats que li correspon en funció de la relació proporcional entre el total de socis de l'associació i els inscrits en cada agrupació o nucli.

 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

 

  Article 17º.

Període de l'exercici de la Junta Directiva i el seu cessament:

 

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegides.

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot produir-se per:

 a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'exposin els motius del cessament.

 b) Malaltia que incapaciti per a exercir el càrrec.

 c) Baixa com membre de l'associació.

 d) Sanció per falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que establix l'article 15.3 dels estatuts.

 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que se celebri. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment la vacant.

 

 Article 18º.

La Junta Directiva té les següents facultats:

 

 a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la forma més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

 b) Prendre els acords necessaris relacionats amb la compareixença davant els organismes públics i per a exercir tot tipus d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

 c) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

 i) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'adoptin en elles.

 f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

 g) Contractar als treballadors que l'associació pugui tenir.

 h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se per que els serveis funcions amb normalitat.

 i) Establir grups de treball per a aconseguir de la forma més eficient i eficaç les fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin portar a terme.

  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que hagin d'encarregar-se de crear o donar suport cada grup de treball.

 k) Portar a terme les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir subvencions o altres ajudes o l'ús de locals o serveis per al desenvolupament dels objectius associatius.

 l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi en qualsevol establiment bancari i disposar dels fons que hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l'article 31 .

 m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i adonar d'això en la primera reunió de l'Assemblea General.

 n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que hagi estat delegada expressament.

 

  Article 19º.

Les reunions.

 

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que ho substitueixi, ha de reunir-se en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres ho decideixin, i que en cap cas pot ser inferior a una reunió bimestral.

 2. Ha de reunir-se en sessió extraordinària quan la convoquin amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la componen.

 

Article 20º.

La seva constitució:

 

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i si hi ha un quòrum de la meitat més un.

 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.

 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

  Article 21º.

Delegació de facultats.

 

 1. La Junta Directiva pot delegar algunes de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si conta, per a fer-lo, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per a exercir la funció que els confiï amb les facultats que crea oportú conferir-los en cada cas.

 

Article 22º.

El llibre d'actes. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de signar-los el secretari i el president. A l'inici de cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

CAPÍTOL V . El president i el vicepresident

 

  Article 23º.

Funcions del president.

 

 1. Són pròpies del president les funcions següents:

 a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

 b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

 c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

 d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

 i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

 f) Les restants atribucions pròpies del càrrec i aquelles per a les quals li deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

 2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

  CAPÍTOL VI. El tresorer i el secretari

 

  Article 24º.

Funcions del tresorer. El tresorer té com funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Duu un llibre de caixa. Signa els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments bancaris. El tresorer tindrà els comptes a la disposició de dos censors, uneixo triat anualment per l'Assemblea General i l'altre triat pel consell Rector de la Federació VBV, a l'efecte d'intervenció de les mateixes.

 

  Article 25º.

Funcions del secretari. El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que hagi de lliurar, i també dur el llibre de registre de socis.

 

  CAPÍTOL VII El règim econòmic

 

  Article 26º.

Patrimoni fundacional. Aquesta associació no té patrimoni fundacional (en cas contrari cal indicar la quantitat que es valora).

 

  Article 27º.

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars c) les donacions, les herències o els llegats d) les rendes del patrimoni en si o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

  Article 28º.

Quotes. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o vesses, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes anuals -que podran fraccionar-se en semestres o trimestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

  Article 29º.

L'exercici econòmic. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

  Article 30º.

Comptes bancaris. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments bancaris, han de constar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per a poder disposar dels fons basten dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o la del president.

 

  CAPÍTOL VIII Règim disciplinari

 

  Article 31º.

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greu, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador comença d'ofici o com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, prèvia audiència del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern. Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que es pronunciï sobre elles l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

  CAPÍTOL IX. La dissolució.

 

  Article 32º.

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta fi.

 

  Article 33º.

 

 1. Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

 2. L'Assemblea està facultada per a triar una comissió liquidadora sempre que ho crea necessari.

 3. Els membres de l'associació estan exclosos de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 4. El romanent net que resulti de la liquidació ha de lliurar-se directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra en favor de les víctimes de les guerres.

 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords als quals fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

 En Barcelona, a 24 de Maig de 2002

 

Govern Militar de Barcelona

Plaça Portal de la Pau, s / n - 08002 Barcelona

email: vbvbcn@telefonica.net

Telèfon: 93 316 93 29 Ext .: 4329

Creada en 2016 por: Juan Company Moreno